Algemene voorwaarden

Onderstaande heeft betrekking op al het aanbod van Natuurpedagoog.

Artikel 1 – Algemene gelding voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Natuurpedagoog en de cliënt. D.w.z. via mondeling-, multimediaal-, schriftelijk- of gesproken contact.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel in goed overleg besproken en in overeenstemming zijn besloten naar volledige tevredenheid van alle betrokken partijen.
Wie een samenwerking aangaat met persoon (Jael Nouhet) danwel bedrijf Natuurpedagoog, direct of indirect gaat daarmee akkoord met deze voorwaarden.
Deze zijn altijd op te vragen en in te lezen via de website en/of fysiek te verkrijgen.

Artikel 2 – Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst

De Natuurpedagoog zal de samenwerkingsovereenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de ouder/cliënt uitvoeren. Professioneel, discreet en met een houding die in alle redelijkheid hierbij verwacht mag worden.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en voldoening van de gevonden hulpvraag dit vereist, kan de Natuurpedagoog u doorverwijzen naar professionele derden. Bij de cliënt van de Natuurpedagoog worden dan alleen de bij de Natuurpedagoog gemaakte kosten tot aan verwijzing in rekening gebracht.
De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Natuurpedagoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling/aanpak n.a.v. de hulpvraag, tijdig aan de Natuurpedagoog verstrekt. Indien de cliënt voor de uitvoering van de behandeling benodigde gegevens niet tijdig aan de Natuurpedagoog verstrekt heeft deze het recht de uitvoering van de behandeling op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

De Natuurpedagoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat er is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens danwel het niet opvolgen van gegeven instructies (zoals bij een kinderfeestje), tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Natuurpedagoog kenbaar behoorde te zijn.
De Natuurpedagoog stelt in de eerste plaats altijd de aanwezige ouder/aanvrager van de activiteit (buiten activiteiten) die aanwezig is aansprakelijk, naast de eigen verantwoordelijkheid van het kind. In geenszins worden kinderen tot iets gedwongen of aangezet en wel duidelijk geïnstrueerd en begeleid door de Natuurpedagoog of diens verantwoordelijke collega’s. Deze kent een verantwoordelijkheid als het gaat om de aard van de activiteit en overziet de hierbij behorende risico’s. Echter kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor misstappen, onverantwoorde gedragingen, niet opvolgen van de instructies of andere letsel of schade als gevolg van dergelijke gedragingen. De Natuurpedagoog of diens collega zal nooit aanzetten of uitnodigen tot dergelijk gedrag. Deze zal eerder afremmen, behoeden, begeleiden en bewust maken van de mogelijke risico’s.
De Natuurpedagoog en collega’s zijn verplicht krachtens de wet discreet met de door de cliënt verstrekte (privé) gegevens, en informatie die de privésituatie omschrijft, om te gaan en deze niet te delen met derden (wet AVG). Hierop zijn geen uitzonderingen tenzij met nadrukkelijke toestemming van de cliënt of wanneer dit de bevordering van de in de samenwerkingsovereenkomst gestelde behandeling vereist. Collega’s van Natuurpedagoog hebben i.o.m. de wet AVG hiervoor getekend.

Artikel 3 – Annulering van het reeds gestarte samenwerkingstraject

Beide partijen kunnen het samenwerkingstraject ten allen tijde schriftelijk opzeggen mits onderbouwd met een geldig te omschrijven reden.

Indien de samenwerkingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de cliënt, heeft de Natuurpedagoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Natuurpedagoog zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt. Indien de samenwerkingsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Natuurpedagoog, zal deze in overleg met de cliënt zorg dragen voor een overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de cliënt toerekenbaar zijn.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Natuurpedagoog extra kosten met zich meebrengen, worden deze aan de cliënt in rekening gebracht.

Er geldt een kosteloze annuleringstermijn voor afspraken van 48 uur. Zijn de activiteiten afhankelijk van de mogelijk veranderlijke weersomstandigheden zal dit ruimer benaderd worden.

Artikel 4 – Betalingen

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door de Natuurpedagoog aan te geven wijze en zoals vermeld op het gestuurd factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de rekeningen schorten de betalingsverplichting niet op.

In het geval van eventuele betalingsproblemen dient de cliënt dit ruim vooraf aan te geven om een passende afspraak met de Natuurpedagoog overeen te komen of om te besluiten de behandelingen geen doorgang te laten geven. Indien de cliënt geen vooraf ingediende melding van betalingsproblemen heeft ingediend dan wel aangekondigd kan geen aanspraak gemaakt worden op een latere betaling en zal het openstaande bedrag gewoon voldaan moeten worden binnen de aangegeven betalingstermijn. Indien de cliënt in gebreke blijft van de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. Hieraan zullen verhogingen ten gevolgen liggen naar redelijkheid en in verhouding als gevolg van extra administratiekosten. Wanneer hiervoor derden moeten worden ingeschakeld die kosten met zich mee brengen zullen deze doorgefactureerd worden aan klant en bovenop de openstaande kosten komen.
Indien de cliënt aangeeft wel tot behandeling over te willen gaan of deze reeds gestart is zijn hier de normaal bijbehorende kosten aan verbonden zoals vermeld op de website van Natuurpedagoog.

Wanneer de cliënt overgegaan is tot een behandeling a.g.v. een gezamenlijk overeengekomen betalingsregeling van een betaling in termijnen. Is deze verplicht het volledige bedrag van de gemaakte kosten binnen de afgesproken uitgestelde datum te voldoen en altijd zonder uitzondering uiterlijk binnen 10 maanden na de afspraak datum.

Artikel 5 – Incassokosten

Indien de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar/zijn verplichtingen is, dan komen alle redelijke kosten van de Natuurpedagoog ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.
Indien de Natuurpedagoog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.
De cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. In navolg van het professioneel handelen van de Natuurpedagoog waartoe deze verplicht is is deze niet behouden verantwoording af te leggen aan de cliënt over de eventuele gemaakte benodigde extra kosten naar redelijkheid. Bovenstaande is wettelijk geldig naar minimaal 2x informeren en verzoeken tot betaling krachtens de wet zonder reactie van de cliënt/aanvrager welke wel opdracht gegeven heeft tot of een product heeft afgenomen en verzuimt.

Artikel 6 – Opschorting en/of ontbinding van samenwerking

a) De Natuurpedagoog is bevoegd om nakoming van de in gezamenlijk afgesproken verplichtingen op te schorten of de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, indien:
1) De cliënt de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst niet of niet volledig nakomt.

2) Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst ter kennis komt dat door omstandigheden er goede grond wordt geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal of kan nakomen. In het geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de samenwerking zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming deze rechtvaardigt.

3) De cliënt bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

b) Voorts is de Natuurpedagoog bevoegd de samenwerkingsovereenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de samenwerkingsovereenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de samenwerkingsovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Natuurpedagoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de Natuurpedagoog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en samenwerkingsovereenkomst.
De Natuurpedagoog behoudt steeds het recht schadevergoedingen te vorderen op de cliënt.

Artikel 7 – Uitzonderingen bij overmacht

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar elkaar, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen inhoud die voor hun rekening komt.

Onder deze uitzondering bij overmacht wordt in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop de Natuurpedagoog of de cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Natuurpedagoog of de cliënt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (zeggen: 2) maanden is iedere direct betrokken partij gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover de Natuurpedagoog ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen waaruit profeit voor de cliënt is toe te wijzen, is de Natuurpedagoog gerechtigd om het reeds nagekomene (ook wel resultaat te noemen) als zodanig apart als factuur te declareren. De cliënt is daarbij gehouden deze declaratie als ware het een afzonderlijke overeenkomst te voldoen.

Artikel 8 – Eigendomsrecht op benodigde uitgeleende werkmaterialen

Alle eventueel door de Natuurpedagoog aan de cliënt verstrekte zaken, zoals; onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en of overige zaken, blijven ten alle tijden eigendom van de Natuurpedagoog en zullen uiterlijk bij beëindiging van de behandeling terug gegeven moeten worden. Tenzij anders duidelijk en gezamenlijk overeengekomen naar redelijkheid.
Indien de cliënt, om welke reden dan ook, alsnog in gebreke blijft met de onder a. genoemde verplichting, heeft de Natuurpedagoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, bij de cliënt als nog in rekening te brengen.

Artikel 9 – Geschillen, toepasselijk recht

De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker/cliënt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter hiertoe bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker/cliënt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Echter beide partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op elke samenwerkingsovereenkomst tussen de Natuurpedagoog (bedrijf) en de cliënt als opdrachtgever is het Nederlands recht hierbij ten alle tijden van toepassing.

Vragen, rechten, contact:

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan deze tekst. In geval van onvrede over de inhoud, de wijze van aanbod of iets anders in het programma in welke vorm dan ook. Bij vragen of onduidelijkheden wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de Natuurpedagoog: Jael Nouhet

Luitenant Looijmansstraat 23, 5037RT, Tilburg

info@natuurpedagoog.nl via www.natuurpedagoog.nl

KvKnr.: 63883864